Nätverksinställningar

Konfigurera nätverksinställningar i Inställningar > Nätverk.

DHCP eller statisk IP-adress DHCP allokerar och tilldelar IP-adresser dynamiskt.

Om du inaktiverar DHCP, ange den lokalt konfigurerade IP-adressen, subnätmasken (som används för att separera IP-adresserna i nätverks- och värdidentifierare) samt standardgateway.

OBS:Från videosystemet väljer du  och anger lösenkod (som standard 1234) för att få tillgång till nätverksinställningar .

Nätverkshastighet Lifesize rekommenderar att du väljer Automatisk förhandling av hastighet och duplexinställningar om inte ditt nätverk specifikt kräver en fast hastighets- eller duplexinställning. Om du inte väljer Automatisk förhandling av hastighet och duplexinställningar, försäkra att värdena matchar den hastighet och duplex som är konfigurerat i ditt nätverk.

OBS: Om din ethernet-växel är konfigurerad till halv-duplex, kan du uppleva dålig videokvalitet när du ringer samtal som är större än 512 kbit/s. Ändra din ethernet-växelkonfiguration till en annan inställning än halv-duplex när du väljer Automatisk förhandling av hastighet och duplexinställningar.

VLAN-tag Om du har statiska VLAN konfigurerade kan du konfigurera Lifesize-systemet för att tillämpa en VLAN-tagg på utgående paket och acceptera inkommande taggade paket endast om de delar samma VLAN-identifierare. Specificera VLAN-identifieraren för den VLAN som systemet är tilldelat. Intervallet för värden är 1 till 4094.
DNS-servrar och domän Ange IP-adresser för att konfigurera DNS-servrar. Ange domännamn som ska avsökas vid lösning av värdnamn. DNS översätter namnen på nätverksknutpunkter till adresser, specificera denna inställning för att använda DNS för att söka värdnamn till IP-adresser.
Sök domäner Domäner söks efter i den ordning du listar dem och sökningen avslutas när ett giltigt namn hittas. För att söka en namnhierarki, använd sökdomäner med olika omfång. Exempel:
  • building.campus.university.edu
  • campus.university.edu
  • university.edu
Reserverade TCP- och UDP-portar Som standard kommunicerar Lifesize-videosystem genom TCP- och UDP-anslutningar i intervallet 60 000–64 999. Lifesize rekommenderar att du använder det standardinställda intervallet. Du kan dock begränsa intervallet av UDP- och TCP-anslutningar som är tillgängliga för kommunikation. Lifesize rekommenderar att det intervall du väljer, om det inte är ett underområde av det förinställda intervallet, börjar med ett anslutningsnummer som är högre än 49 151.
QoS Ange QoS-inställningar enligt de inställningar som används i ditt nätverk.
MTU för videopaket Videopaket som överstiger MTU-storleken för en router eller ett segment längs nätverksbanan kan fragmenteras eller släppas, vilket resulterar i dålig videokvalitet i mottagarenheten. Du kan ställa in MTU för de videopaket som Lifesize-systemet sänder. Standardvärdet är 1 440 byte. Giltigt intervall är 900–1 500 byte. Lifesize rekommenderar att du inte ändrar detta värde om inte ditt nätverk kräver ett annat MTU.
Statisk NAT Om du använder statisk NAT för associering av en allmän IP-adress till den privata IP-adressen för din Lifesize Icon väljer du Statisk NAT och anger den allmänna IP-adressen eller värdnamnet för din Lifesize Icon.
802.1x-autentisering Som standard är 802.1x-autentisering inaktiverat för konferensrumssystem. på Lifesize Icon. För mer information om hur man aktiverar, gå till 802.1x-autentisering..