Konfigurera med AD FS

Dessa instruktioner förutsätter att du använder identitetsramverket Microsoft Active Directory Federated Service (AD FS) 2.0. Om du använder en senare version ska du se till att Intranet Forms Authentication är aktiverat ( (Autentiseringspolicyer > Primär autentisering > Intranet Forms Authentication).

Konfigurera AD FS

 1. Logga in på din AD FS-hanteringskonsol.
 2. I det vänstra navigeringsfönstret markerar du Förlitande partförtroende. I det högra navigeringsfönstret klickar du på Lägg till förlitande partförtroende.
 3. Klicka på Start.
 4. I Välj datakälla väljer du Ange data om förlitande part manuellt.
 5. I Ange visningsnamn anger du ett namn (till exempel Lifesize Cloud) för den förlitande parten du skapar (plus anteckningar).
 6. Välj AD FS 2.0-profil.
 7. Gå till Tjänst > Certifikat.
 8. Välj Certifikat för tokensignering och högerklicka för att öppna Egenskaper. I certifikatets informationsfönster, exportera till en Base-64 CER-fil.
 9. Öppna Base-64 CER-filen i en textredigerare och klistra in innehållet i avsnittet för X.509-certifikat i administrtörspanelen och se till att inkludera -Start- och -Slut- sektionerna.
 10. Kopiera och spara Lifesize X.509-säkerhetscertifikatet i en fil som heter lifesize.crt.

  -----START CERTIFIKAT-----
  MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
  VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
  CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
  aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
  bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
  gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
  MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
  BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
  bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
  ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
  sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
  jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
  yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
  VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
  SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
  i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
  XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
  Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
  7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
  UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
  7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
  sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
  vWjt
  -----SLUT CERTIFIKAT-----

 11. I AD FS > Konfigurera certifikat använder du knappen Bläddra för att hitta certifikatet och överföra det. Klicka sedan på Nästa.
 12. I Konfigurera URL väljer du Aktivera support för SAML 2.0 WebSSO-protokollet och anger denna URL:

  https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

 13. I Konfigurera identifierare anger du denna URL i Identifierare för förlitande partförtroende och ser till att inkludera det avslutande snedstrecket /:

  https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

 14. Klicka på Lägg till för att flytta identifieraren i visningslistan och klicka sedan på Nästa.
 15. I Välj utfärdande auktoriseringsregler väljer du Tillåt alla användare att få åtkomst till denna förlitande part. Sedan klickar du på Nästa.
 16. I Redo att lägga till förtroende granskar du inställningarna och klickar sedan på Nästa för att lägga till det förlitande partsförtroendet till AD FS-konfigurationsdatabasen.

Du har skapat och definierat en förlitande part. Därefter skapar du en anspråksregel som bestämmer hur denna förlitande part kommunicerar med Aktiv katalog.

 

Lägg till en anspråksregel

 1. Om fönstret Redigera anspråksregler inte är öppet högerklickar du på den förlitande part du har skapat (Förtroenderelationer > Förlitande partförtroenden) och väljer Redigera anspråksregler.
 2. Välj fliken Utfärdande transformeringsregler och klicka sedan på Lägg till regel.
 3. I Välj regelmall väljer du Skicka LDAP-attribut som anspråk från listrutemenyn för anspråksregelmall och klickar sedan på Nästa.
 4. I Konfigurera regel,  namnge anspråksregeln med ett namn som beskriver dess syfte, som till exempel Hämta e-postattribut från AK.)
 5. Välj Aktiv Katalog i listrutemenyn för attributarkiv.
 6. Kartlägg dina lokala LDAP-attribut till matchande värden för Utgående anspråkstyper. Attributnamn eller påståenden (förnamnefternamne-postadress) måste matcha de i Lifesize Cloud.
 7. Klicka på Avsluta.
 8. I Redigera anspråksregler väljer du fliken Utfärdande transformeringsregler och klickar sedan på Lägg till regel.
 9. I Välj regelmall väljer du Skicka anspråk med hjälp av en anpassad regel och klickar sedan på Nästa.
 10. Tilldela ett namn och ange sedan denna definition i fältet Anpassad regel:

  c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
  => issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
  Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
  Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
  = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient", Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
  = "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

 11. Klicka på Avsluta och klicka sedan på OK eller Tillämpa för att spara regeln.
 12. I det huvudsakliga AD FS-fönstret väljer du Förlitande partsförtroenden från det vänstra navigeringsfönstret.
 13. Högerklicka på det Förlitande partsförtroende du precis lagt till och välj Egenskaper.
 14. Välj fliken Signatur och klicka sedan på Lägg till...
 15. Bläddra till certifikatfilen lifesize.crt som du sparade tidigare och överför den till AD FS.
 16. Välj fliken Avancerat och ange SHA-1 i Säker hash-algoritm.
 17. Klicka på OK när det är klart.

Konfigurera, testa och aktivera SSO i Lifesize-appen

Genom att ställa in AD FS på din Windows-server skapas automatiskt en XML-baserad metadatafil på:

https://Your_Domain_Name/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

Denna metadata delas mellan AD FS och Lifesize-appen när en användare är autentiserad, och bildar grunden för ett förlitande förtroende.

Hitta först filen FederationMetadata.xml på din Windows-server. Öppna den med en standardtextredigerare.

 1. Logga in i Lifesize-administratörskonsolen.
 2. Klicka på ditt profilnamn och välj Avancerade inställningar.
 3. Gå till SSO-integrering > SSO-konfiguration och fyll i dessa fält med innehållet i din AD FS-metadatafil:
  • Utfärdare av identitetsleverantör: Kopiera <entityID>-attributet från din metadatafil och klistra in URL:en i detta fält.
   Om ditt <entityID>-attribut till exempel ser ut så här:

   <EntityDescriptor
   xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
   entityID="http://your_domain/adfs/services/
   trust" ID="_ad6616ef-6c0d-4866-b8ed-4d2c24e98e91">

   Din post för detta fält är:

   http://your_domain/adfs/services/trust

  • Inloggnings-URL: Kopiera <SingleSignOnService Location>-attributet från din metadatafil och klistra in URL:en i detta fält.
   Till exempel, om ditt <SingleSignOnService Location>-attribut ser ut så här:

   <SingleSignOnService Location="https://your_domain/adfs/ls/"
   Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"/>

   Din post för detta fält är:

   https://your_domain/adfs/ls

  • Certifikat:: Kopiera X.509-säkerhetscertifikatet från <Signature>-definitionen i din metadatafil och klistra in det i detta fält.

  OBS: Använd inte certifikatet i <KeyDescriptor> -definitionen.

 4. SAML-attributmappning anger du URI-värdet från din metadatafil för följande mappningsattribut:
  • Förnamn:Om din metadatafil innehåller en anspråkstyp som beskriver förnamn såhär:

   <auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
   Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
   <auth:DisplayName>Given Name</auth:DisplayName> <auth:Description>The given name of the user</auth:Description></auth:ClaimType>

   Anger du följande i fältet Förnamn:

   http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

  • Efternamn: Följ samma metod för efternamnets attribut. I detta exempel är din post:

   http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

  • E-post: Följ samma metod för e-postadressens attribut. I detta exempel är din post:

   http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

 5. Klicka på Testa för att validera dina inställningar med AD FS-identitetsleverantörservern.
 6. När testningen lyckas klickar du på Aktivera SSO och sedan på Uppdatera.
 7. Klicka på Spara.